วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

30 พ.ค 55ช่วงเช้า
-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ
-         ช่วยนักการภารโรงปรับปรุงโรงรถของคณะครู
-         สมัคร blog ให้กับครูพี่เลี้ยง
ช่วงบ่าย
-         เตรียมรายชื่อนักเรียน ป.5 ให้กับครูพีเลี้ยง
                                -          ประชุมประจำเดือนกับคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรในโรงเรียน

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

29 พ.ค 55


ช่วงเช้า
           - ลงชื่อปฎิบัติการ
           - คุมแถวนักเรียนชั้นป.2
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
           - สอนตามปกติ
 ช่วงบ่าย
           - หารูปภาพในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสอนเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่างๆ
           - สอนตามปกติ
           - คุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียน ก่อนที่จะกลับบ้าน

28 พ.ค 55


ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
                    -รับนักเรียนหน้าประตู
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
-ประชุมกับรอง ผ.อ เกี่ยวกับการทำโครงการ
-สอนตามปกติ
ภาคบ่าย   
          -ต้องรับผิชอบในด้านการสอนตามปกติ
          -เป็นผู้ช่วยครูซ้อมกีฬาให้แก่นักเรียน

25 พ.ค 55

ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
รับนักเรียนหน้าประตู
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
- สอนตามปกติ
ภาคบ่าย    
-ต้องรับผิชอบในด้านการสอนตามปกติ
-เป็นผู้ช่วยครูซ้อมกีฬาให้แก่นักเรียน

24 พ.ค 55


ช่วงเช้า
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณของโรงเรียน
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          - ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนนัดประชุมนักศึกษา
                - สอนตามปกติ
ช่วงบ่าย
          - สอนตามปกติ คาบที่4
          - ช่วยซ้อมกีฬาให้กับเด้กนักเรียน

23 พ.ค 55


ตอนเช้า :
            - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนตามปกติ
ตอนบ่าย :
-          ช่วยครูในสายชั้น ป.5
-          พี้เลี้ยงซ้อมก๊ฬาเด็ก

22 พ.ค 55


ภาคเช้า
ลงชื่อการปฏิบัติการ
 - รับนักเรียนหน้าประตู
 - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
- สอนวิชาตามปกติในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/1
ภาคบ่าย
- สอนวิชาตามปกติในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น.ห้อง ป.5/2
- สอนกีฬาให้เด็กนักเรียน

21 พ.ค 55


ตอนเช้า :
            - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ถ่ายเอกสารใบงาน ที่ห้องธุรการ
                - สอนตามปกติ
ตอนบ่าย :
-          มีสอนตามปกติ
-          เป็นพี่เลี้ยงซ้อมกีฬาให้แก่เด็กนักเรียน

18 พ.ค 55


ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
                 - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา 08:00-08:45 น.
-สอนในรายวิชาสังคมศึกษา ในคาบที่ 1 เวลา09.00-10.00 นักเรียนชั้น ป.5/3
ภาคบ่าย
                -ทำแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยที่1
                -ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี้เลี้ยงตรวจสอบ 

17 พ.ค 55


ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
            - สอนตามปกติในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/4
ภาคบ่าย
            -  เวลา 12:30-13:00 น. ได้รับหน้าที่จุดลงทะเบียนผู้ปกครองของเฉพาะสายชั้นป.5 เพราะวันนี้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6 เวลา 13:00-15:00 น. ได้แนะนำตัวต่อหน้าผู้ปกครอง หลังจากนั้นไปอยู่ตามห้องประจำชั้นของครูพี่เลี้ยง ป.5/4ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียน

16 พ.ค 55


ตอนเช้า :
            - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนวิชาสังคมศึกษาคาบแรก เวลา 09:00-10:00 น. วันนี้เข้าไปแนะนำตัวและให้นักเรียนแนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักก่อนเข้าบทเรียน
ตอนบ่าย :
            - สอนสังคมศึกษาคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 น.ห้อง ป.6/4 เข้าไปแนะนำตัวและให้นักเรียนแนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักก่อนเข้าบทเรียน
            - รองผู้อำนวยการชี้แจงเกี่ยวกับการปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันพรุ่งนี้

15 พ.ค 55


ช่วงเช้า
       - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
       - ช่วยครู เขียนชื่อลงสมุดของนักเรียนทุกคน
       - สอน ก็ได้แนะนำตัว และก็ได้ทำความรู้จักกับนักเรียนทุกคนโดยการให้นักเรียนแนะนำชื่อของตัวเองที่ละคน

ช่วงบ่าย
       - ช่วยครูพี่เลี้ยง และก็ได้แนะนำตัวให้กับนักเรียน เห็นนักเรียนแล้วรู้สึกว่านักเรียนดีใจที่มีครูฝึกสอนมา
       - สอน คาบที่ 5 ก็ได้ทักทายนักเรียนทุกคนในห้อง และก็ได้ทบทวน ให้กับนักเรียน

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

14 พ.ค 55

ตอนเช้า
       - ได้รายงานตัวกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
       - แนะนำตัวเองให้กับคณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนหน้าเสา
       - ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้นัดประชุมนักศึกษาฝึกสอน เพราะท่านชี้แจงเรื่องการสอนของแต่ละคนว่าจะรับผิชอบสายชั้นใด กระผมได้รับมอบหมายให้สอนชั้น ป.5
ตอนบ่าย
       - ช่วยตรวจข้อสอบของนักเรียนที่สอบจะแยกห้องเรียน   
      - ผู้อำนวยการโรงเรียนนัดประชุมช่วงบ่ายอีกครั้งหลังเลิกเรียน เพราะท่านได้แนะนำครูพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกสอนได้รู้จัก พร้อมกับพวกเราก็ได้แนะนำตัวกับครูพี่เลี้ยงอีกด้วย

ตารางสอนชั้น ป. ๕

ตารางสอน

คาบพักเที่ยง
วัน / เวลา
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.
จันทร์
สังคมฯ ป./
ประวัติ ป./
อังคาร
สังคมฯ ป.๕/๓
สังคมฯ ป./
ประวัติ ป.๕/๔
พุธ
พฤหัสบดี
ประวัติ ป.๕/๓
ลูกเสือ
ศุกร์
ประวัติป.๕/๒
ประวัติ ป.๕/๒

หมายเหตุ  ทุกๆเย็นต้องช่วยอาจารย์ประจำสายชั้น ป.๕ ซ้อมกีฬาให้นักเรียน
 ครูผู้สอน ศักดิ์ชาย   อีลา